ENGLISH DEUTSCH
Ma 2024. július 13. szombat, Jenő napja van. - Holnap Őrs napja lesz.

ESEMÉNYNAPTÁR

Ke Sz Cs Sz Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Mai mozi műsor

Ma már nincsenek előadások...
További előadások »

www.cegledkartya.hu

www.cegledkartya.hu

www.cegledfurdo.hu

www.cegleditermal.hu

www.varvag.hu

www.varvag.hu

www.cvf.hu

www.cvf.hu

www.ctv.hu

www.ctv.hu

cegledisportcentrum.hu

www.cegledisportcentrum.hu

www.okoviz.hu

www.okoviz.hu

www.cegledikultura.hu

cegledikultura.hu

Szennyvízszállítás

www.comboscsatornatisztitas.hu

2700 Cegléd, Ölyv u. 4.

Tel: 06 53/707-050

Mobil: 06 30/6353-018

Email:

combos@t-online.hu

combosbt01@flah-net.hu

Web:

comboscsatornatisztitas.hu

Közösségi Sportváros Vagyunk

CEGLÉDI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT


Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

2700 Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky út 1.
Intézményvezető: Szabóné Kökény Erzsébet
Tel: 53/311-180; 53/310-210
Email: info@ckszsz.hu

Honlap: www.ckszsz.hu

Szakmai egységek:


Időskorúak Otthona
2700 Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky út 1.
Intézményvezető: Szabóné Kökény Erzsébet
Tel: 53/311-180; 53/310-210
Email: idosekotthona@ckszsz.hu


Gondozási Központ
2700 Cegléd, Bocskai u. 9.
Vezető gondozónő: Hajdú-Bíró Éva Ilona
Tel: 53/318-122
E-mail: gondozasikozpont@ckszsz.hu


Család- és Gyermekjóléti Központ
2700 Cegléd, Pesti út 7.
Szakmai vezető: Kótabéné Ruda Gyöngyvér
Tel: 505-130

Fax: 53/505-130
Email: gyermekjolet.cegled@ckszsz.hu


Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2700 Cegléd, Pesti út 7.
Szakmai vezető: Salamonné Kelemen Zsuzsanna
Tel: 53/505-130

Fax: 53/505-130
Email: csaladsegito.cegled@ckszsz.hu

 

Cegléd város közigazgatási területén a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ által ellátott feladatokat a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) által fenntartott Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ látja el az alábbiak szerint:

 

 1. A család- és gyermekjóléti szolgálat által ellátott feladatok:

A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja:

 1. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 39. § szerinti gyermekjóléti szolgáltatást;
 2. a Gyvt. 40. § (2) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat;
 3. a családsegítés szolgáltatásnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 64. § (4) bekezdésében meghatározott feladatait.

 

I/1. A Gyvt. 39. § szerinti gyermekjóléti szolgáltatás

 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

 1. a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 2. b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 3. c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
 4. d) a szabadidős programok szervezése,
 5. e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

 1. a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
 2. b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
 3. c) az a) pontban, valamint a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
 4. d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

 

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális munkát biztosíthat.

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

 1. a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 2. b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
 3. c) kezdeményezni
 4. ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni,
 5. cb) szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
 6. cc) egészségügyi ellátások igénybevételét,
 7. cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

 

I/2. A Gyvt. 40. § (2) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok

 

A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a Gyvt. 39. §-ban és az Szt. 64. § (4) bekezdésében foglaltakon túl

 1. a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
 2. b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,
 3. c) az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában,
 4. d) szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,
 5. e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
 6. f) felkérésre környezettanulmányt készít,
 7. g) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
 8. h) biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
 9. i) részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,
 10. j) nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.

 

I/3. A családsegítés szolgáltatásnak az Szt. 64. § (4) bekezdésében meghatározott feladatai

 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés következőekben megjelölt céljáról, tartalmáról.

 

A családsegítés keretében biztosítani kell

 1. a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 2. b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 3. c) a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 4. d) a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
 5. e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 6. f) a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
 7. g) a nagy létszámú intézmények átalakítását követően támogatott lakhatást igénybe vevők utánkövetését biztosító esetmenedzseri feladatokat.

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátási területén - felkérésre - közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában.

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat elérhetőségének helye: Cegléd, Pesti út 7.

 

Az ügyfelek számára biztosított fogadóórák rendje:

 

 

Hétfő 8:00-16:00
Kedd  13:00-16:00
Szerda 16:00-18:00
Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:30-13:00

 

 1. A család- és gyermekjóléti központ által ellátott feladatok:

 

A család- és gyermekjóléti központ a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a Gyvt. 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl

 1. a) a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít
 2. aa) utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munkát,
 3. ab) kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide nem értve a Gyvt. 62/E. § és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást,
 4. ac) - ha a helyi viszonyok azt indokolják - kórházi szociális munkát,
 5. ad) gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
 6. ae) jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
 7. af) családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát;
 8. b) a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében
 9. ba) kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
 10. bb) javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
 11. bc) együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
 12. bd) a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
 13. be) utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a Gyvt. 86. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak szerint - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
 14. bf) védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít;
 15. c) szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

 

A család- és gyermekjóléti központ a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist.

A család- és gyermekjóléti központ elérhetőségének helye: 2700 Cegléd, Pesti út 7.

 

Az ügyfelek számára biztosított fogadóórák rendje:

 

 

Hétfő 8:00-16:00
Kedd  13:00-16:00
Szerda 16:00-18:00
Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-13:00

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint család- és gyermekjóléti központ által ellátott feladatokról további, részletes tájékoztatás a www.ckszsz.hu honlapon található.


Kulcsszavak: szociális otthon szoc. otthon szocotthon

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Aktuális programok

E-Ügyintézés

Képtárak

Képtárak
CEGLÉD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017 CEGLÉD MEGÚJUL

Házhoz menő szelektív
HULLADÉKGYŰJTÉS
SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR

SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR

KÖRNYEZETSZÉPÍTÉS

CEGLÉD VÁROS
2021. ÉVI
KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI
ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI
PROGRAMJA

Panoráma képek

 • PANORÁMAKÉPEK

Turistatérkép

Túristatérkép

Térségi Adattár

www.kossuthtoborzo.hu

www.kossuthtoborzo.hu

www.laskafesztival.hu

www.laskafesztival.hu

Pest Megyei Békéltető testület

Pest Megyei Békéltető testület

Projektek

www.cegledkozvilagitas.hu
Bölcsőde bővítés 2014
www.varkonyikompetencia.cegled.hu
www.csatorna.cegled.hu
A lap 0.076 másodperc alatt készült el. | Copyright 2024 Ceglédinfo, design by © Ceglédinfo | ÍRJON NEKÜNK! | IMPRESSZUM | Akadálymentesítési nyilatkozat
A látogatók száma 2015.05.04-től: 30604432 | Ebben a hónapban: 208643 | Ma: 442 | jelenleg: 5 | Statisztika