Ezek az oldalak folyamatos fejlesztés és feltöltés alatt állnak!


Pályázati kiírás

Pályázat a VÁRVAG Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére
Pályázati kiírás

Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a VÁRVAG Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (2700 Cegléd, Kossuth tér 1., a továbbiakban: Társaság) ügyvezetői munkakörének betöltésére.

A Társaság Cegléd Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) egyszemélyes tulajdonában lévő gazdasági társaság.

A Társaság főbb tevékenységi körei, feladatai: önkormányzati vagyonkezelés és vagyonhasznosítás (bérlakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, mezőgazdasági és egyéb művelési ágú földterületek, épületingatlanok), városüzemeltetési közfeladatok; piac és köztemető üzemeltetés; közhasznú foglalkoztatás, közcélú foglalkoztatás; ipari park hasznosítása.

Az ügyvezető igazgató feladata: az ügyvezető a feladatokat megbízási jogviszony, vagy munkaviszony keretében látja el, a Társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja a megbízási szerződésben, az Alapító Okiratban, és az alapítói határozatokban rögzítettek szerint.

A jogviszony időtartama: határozott idejű, a megválasztástól számított 5 év időtartamú, munkaviszony esetén 3 hónap próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: a Társaság székhelye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

A munkába lépés napja: a beosztás legkorábban 2010. december 1-jétől tölthető be.

Bérezés: a megbízási díj, illetve a munkabér megállapítása a felek közötti megállapodás, valamint a Társaság Javadalmazási Szabályzata alapján történik.

Pályázati feltételek:
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet.
- felsőfokú végzettség

Előnyt jelent:
- szakirányú (önkormányzati vagyonhasznosítás, településüzemeltetés) munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
- önkormányzati vagyonhasznosítás, illetve településüzemeltetés területén működő társaság ügyvezetői tisztségben szerzett szakmai gyakorlat;
- idegen-nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- a Társaság gazdálkodásának hatékonyságát növelő elképzelések,
- nyilatkozat a foglalkoztatás módjáról,
- megbízási díjjal, illetve munkabérrel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos elképzelések,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- a képesítést igazoló okirat (diploma) egyszerű másolata,
- a Gt. 23. §-a és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozatok,
- pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul,
- a pályázó írásbeli nyilatkozata, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Földi László polgármester; e-mail: polgarmester@cegledph.hu, telefon: 06(53) 511-401.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 29.

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot Cegléd Város Polgármesterének címezve, postai úton, ((2701 Cegléd, Pf.: 85.) vagy személyesen, illetve megbízott útján (Cegléd, Kossuth tér 1. I/8.) hétfőn 8.30-17.30-ig, keddtől csütörtökig 8.30-15.30-ig, pénteken 8.30-13.30 óra között a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: "A VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázata".

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a döntést Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító taggyűlés a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő ülésén, az illetékes szakbizottságok személyes meghallgatást követő javaslata alapján, nyilvános ülésen, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A pályázati kiírás közzétételének helye: az Önkormányzat honlapja (www.cegled.hu), hivatalos lapja a Ceglédi Hírmondó, valamint a Társaság honlapja (www.varvag.hu), továbbá

Cegléd, 2010. október 1.
Földi László polgármester
Cegléd Város Önkormányzata

Letölthető nyomtatványok:
1
A lap 0.01 másodperc alatt készült el. Cegléd Város Önkormányzata
2700 cegléd, Kossuth tér 1.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor